Voorwaarden

-Gebruikersvoorwaarden
-Privacybeleid

Gebruikersvoorwaarden

De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassingen op het gebruik van het klantbeoordelingsysteem van en Klantenvertellen Projects Services BV., gevestigd aan de Hub van Doorneweg 169, Tilburg ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55048765 (hierna: ‘KV Projects’). 

Door je review in te vullen en op de ‘verzend’  button te klikken ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Wij adviseren je om deze Gebruiksvoorwaarden goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

Artikel 1 Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen (zowel en enkelvoud als in meervoud) de volgende betekenis:

Bedrijf: de onderneming waarvan de Gebruiker een product of dienst heeft afgenomen;
Enquête: een vragenlijst op basis waarvan Gebruiker een Review kan geven;
Gebruiker/Je: een natuurlijk persoon (ouder dan 16 jaar), die met KV Projects een overeenkomst heeft gesloten voor het plaatsen van Review;
Dienst: de overeengekomen dienst van KV Projects bestaande uit het verzamelen en publiceren van Reviews;
Review: een door Gebruiker geplaatste beoordeling van een Bedrijf, inclusief de ingevulde persoonlijke informatie (zoals voornaam, woonplaats, leeftijd of gekochte product);
Website: de door KV Projects bekend gemaakte website waarop Reviews worden gepubliceerd.

Artikel 2 Plaatsen van Reviews en levering van de Dienst

2.1 KV Projects biedt je de mogelijkheid om via de Dienst Enquêtes in te vullen en een Review achter te laten.
2.2 Je Review (inclusief persoonlijke informatie) kan worden gepubliceerd op de Website, de website van het Bedrijf en in zoekmachines en/of websites van andere partners van KV Projects. De partners van KV Projects kunnen wijzigen. Zij zullen steeds op de Website bekend worden gemaakt.
2.3 De Review (inclusief de door jou ingevulde persoonlijke informatie) wordt alleen aan het betreffende Bedrijf verstrekt indien dit Bedrijf daarvoor met KV Projects een overeenkomst heeft gesloten. Het Bedrijf is in dat geval gerechtigd, doch niet verplicht, om de Reviews te publiceren op zijn website. Indien het Bedrijf tot publicatie van de Reviews overgaat dient hij alle Reviews te plaatsen; hij mag dus geen selectie maken. Het Bedrijf is gerechtigd om de Reviews in een eigen look en feel te publiceren.
2.4 KV Projects is gerechtigd om een wijziging aan te brengen in de Review of om deze te verwijderen, zonder dat je recht hebt op enige vorm van schadevergoeding. KV Projects kan dit bijvoorbeeld doen indien de tekst van de Review (onnodig) lang is, indien de door jou ingevulde persoonsgegevens niet correct zijn, indien je in strijd handelt met artikel 3 of indien het Bedrijf een klacht over de Review heeft ingediend, een en ander conform artikel 5.
2.5 Het Bedrijf is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Reviews.
2.6 Door een Review te plaatsen verleen je KV Projects, een eeuwigdurend, onherroepelijk, royalty-free en onbeperkt recht om de Review in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden te gebruiken.

Artikel 3 Voorwaarden aan het gebruik van de Dienst

3.1 Je staat er voor in dat alle (persoons)gegevens die je in het kader van de Dienst verstrekt, zoals je naam, adres en e-mailadres volledig, juist en actueel zijn en dat je de Dienst uitsluitend voor jezelf gebruikt.
3.2 Je bent aansprakelijk voor de inhoud van je Reviews en garandeert dat:
  1. de inhoud daarvan niet vals, bedrieglijk, frauduleus of op andere wijze onrechtmatig en/of in strijd met de wet is;
  2. je met de Review anderen (waaronder het Bedrijf waarover je een Review geeft) niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door het plaatsen van discriminerende, aanstootgevende of beledigende teksten;
  3. de Review uitsluitend gebaseerd is op jouw eigen ervaring met het Bedrijf en deze ervaring niet langer dan 6 maanden geleden heeft plaats gevonden. Deze periode van 6 maanden is niet van toepassing indien je de Review plaatst naar aanleiding van een verzoek daartoe van het Bedrijf;
  4. de Review niet bedoeld is als reactie op andere Reviews;
  5. de Reviews geen persoonsgegevens, of andere beschrijvingen die te herleiden zijn tot een persoon bevat;
  6. je de belangen en de goede naam van KV Projects en haar Dienst in het bijzonder, niet zult schaden.

Artikel 4  Persoonsgegevens

4.1 Via de Dienst verwerkt KV Projects persoonsgegevens van Gebruikers. KV Projects draagt er zorg voor dat de verwerking van deze persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. KV Projects is verantwoordelijke voor deze verwerking en heeft deze aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
4.2 KV Projects draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de van toepassing zijnde (privacy)wetgeving. Het in Bijlage 1 opgenomen Privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze gegevens door KV Projects.

Artikel 5 Klachtenprocedure

5.1 Indien een Bedrijf of een derde van mening is dat je Review in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden, kan deze KV Projects per mail verzoeken om je Review te verwijderen. KV Projects zal je zo spoedig mogelijk per mail van de klacht op de hoogte stellen en je in de gelegenheid stellen om verweer te voeren. De klacht zal vervolgens binnen veertien dagen worden afgehandeld.
5.2 Tijdens de behandeling van de klacht kan de Review (tijdelijk) verwijderd worden.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten met betrekking tot de Dienst (waaronder mede maar niet uitsluitend, begrepen de website van KV Projects, afbeeldingen, vormgeving en overige materialen) berusten bij KV Projects of haar licentiegevers. Er vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats.
6.2 Je mag de Dienst uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in deze Gebruiksvoorwaarden staan beschreven. Je bent niet gerechtigd (onderdelen van) de Dienst op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, of op welke wijze dan ook in ander materiaal, een andere website of andere software of dienst te verwerken of te embedden, te onderwerpen aan reverse engineering, afgeleide producten of diensten te creëren danwel anderszins te gebruiken anders dan conform het doel van de overeenkomst.
6.3 Je staat er voor in dat jouw Review of andere door jou ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat je gerechtigd bent deze materialen aan KV Projects ter beschikking te stellen.

Artikel 7 Uitsluiting garanties en Aansprakelijkheid KV Projects

7.1 Ofschoon wij met betrekking tot (de inhoud van) de Dienst de uiterste zorg nastreeft, kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele gebreken of andere onvolkomenheden waaronder in het bijzonder onvolledigheden of onjuistheden in publicatie van je Review(s). KV Projects is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken of andere onvolkomenheden in of ten aanzien van Dienst waaronder begrepen de Website.
7.2 KV Projects is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een aan haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen. De totale aansprakelijkheid van KV Projects kan nimmer meer bedragen dan Euro 25,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan (i) de kosten die je redelijkerwijs hebt moeten maken om de tekortkoming van KV Projects te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van KV Projects wel aan de overeenkomst beantwoordt, (ii) redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en (iii) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

Artikel 8 Slotbepalingen

8.1 KV Projects is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de Website op een andere wijze aan je bekend worden gemaakt. Indien je de wijziging niet accepteert kan je je gebruik van de Dienst per de datum waarop de wijziging ingaat beëindigen. De beëindiging leidt niet tot een verwijdering van de Reviews.
8.2 Op de overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op de Overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Oost-Brabant.

Privacybeleid

Dit Privacybeleid is een bijlage bij de Gebruiksvoorwaarden van Klantenvertellen Projects Services B.V. In het Privacybeleid wordt gebruik gemaakt van de in artikel 1 van de Gebruiksvoorwaarden opgenomen definities. Het Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij in het kader van onze Dienst verwerken. Door een Review te plaatsen en op de ‘verzend’ button te klikken geef je toestemming om je persoonsgegevens, in overeenstemming met dit Privacybeleid, te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Klantenvertellen Projects Services B.V., gevestigd aan de Hub van Doorneweg 169, Tilburg, in geschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55048765 (hierna: ‘ KV Projects BV’), is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij hebben de verwerking van je persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

2. Welke gegevens verwerkt KV Projects en voor welk doel

2.1 KV Projects verwerkt persoonsgegevens die je in het kader van de Review invult op de Website. Het kan daarbij onder meer gaan om de volgende persoonsgegevens: naam, woonplaats, e-mailadres, geslacht en leeftijdscategorie.
2.2 De door jou ingevulde persoonsgegevens en persoonlijke informatie worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
  1. de gegevens worden samen met de Review verstrekt aan het Bedrijf waarop de Review toeziet;
  2. de Review wordt samen met de door KV Projects geselecteerde persoonlijke informatie (waaronder mede, doch niet uitsluitend, kan worden begrepen voornaam en woonplaats) gepubliceerd op de website van het Bedrijf en op de website en in zoekmachines van de door KV Projects bekend gemaakte partners;
  3. KV Projects kan je persoonsgegevens gebruiken voor het behandelen van je vragen en/of klachten, het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie en om contact met je op te nemen in geval van klachten over je Review;
  4. per e-mail versturen van de nieuwsbrief of aanbiedingen, nieuws of tips van KV Projects, uitsluitend indien je daarom hebt verzocht.
2.3 KV Projects kan niet uitsluiten dat het Bedrijf de in de Review opgenomen persoonsgegevens linkt aan de haar eigen klantgegevens en zodoende achterhaalt dat de Review van jouw afkomstig is. De mogelijkheid bestaat dat de het bedrijf als gevolg van de Review contact met je opneemt
2.4 KV Projects kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau de in het kader van de Dienst te gebruiken (i) voor onderzoeksdoeleinden en (ii) om de Dienst te kunnen optimaliseren.
2.5 Via de Website verwerkt KV Projects IP adressen van Gebruikers. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om te controleren of de Dienst op rechtmatige wijze wordt gebruikt en de Gebruiker bijvoorbeeld niet meerdere Reviews voor hetzelfde bedrijf plaatst.

3. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen

Je kan via onze klantenservice (info@klantenvertellen.nl) een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit e-mail adres kan je ook gebruiken voor andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid.

5. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

6. Overgang van overneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van KV Projects kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming (waaronder de Dienst) worden overgedragen aan een derde. Als daarvan sprake is kan in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij je hierover via de Website tijdig informeren. Indien je het niet eens bent met deze overdracht, kan je natuurlijk altijd de overeenkomst beëindigen.